''

Ngày 14 tháng 12 năm 2018

 » Tài nguyên » Giáo án

Giáo án

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Bồi dưỡng hóa 9

Giáo trình bồi dưỡng hóa 9

Giáo án tin 7

Giáo án thực hành tin 7

Tài liệu bồi dưỡng môn hóa học 9

DẠNG 1:   CÂU HỎI ĐIỀU CHẾ SƠ ĐỒ PHẢN ỨNG   Câu 1:   Viết phương trình phản ứng hoàn thành sơ đồ sau: 1)         Ca  CaO  Ca(OH)2  CaCO3  Ca(HCO3)2  CaCl2 CaCO3                2)                               FeCl2              FeSO4              Fe(NO3)2          Fe(OH)2              Fe             ...